برچسب آرشیوها: بررسی زبان ترکی

قدرت زبان ترکی (ترکی هنر است)

ترکی هنر است -قدرت زبان ترکی آیا زبان ترکی تک هجایی است؟! آیا زبان ترکی زبانی تک هجایی است؟ یعنی تمام افعال و اسما و اعدادش با یک هجا تلفظ می شوند و ریشه تمام کلمات چندهجایی به یک هجا منتهی می شود؟! هنوز زبانشناسان به این سئوال نتوانسته اند پاسخ دهند لیکن بسیار محتمل هست که با کشف کُنه …

مطالعه بیشتر »

تحليل زبان ترکي آذربايجاني به طريق رياضي

تحليل زبان ترکی آذربايجانی به طريق رياضی حسين حق پرست قراملکی در قرن حاضر تمامی رشته های علوم به سرعت شگفت انگيزی رشد يافته اند و روزبه روز بر پيچيدگی و در نتيجه تخصصی شدن آنها افزوده می شود. روح کاوشگر انسان برای يافته ها و اختراعات و ابداعات نوين سيری پذير نيست لذا ما شاهد بسط و شکوفايی روز …

مطالعه بیشتر »